Delhi - Jaipur - Agra - Chiang Mai - Bangkok - Bali

Nepal

India

Delhi - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi - Kathmandu - Pokhara - Chitwan - Paro - Thimphu - Punakha - Paro

Tibet

Bhutan

Delhi - Jaipur - Fathepur Sikri - Agra - Maldivas

Dubai